Νέο Λύκειο

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

 

Ανθρωπιστικών

Σπουδών

Θετικών

Σπουδών

Σπουδών  Οικονομίας

και Πληροφορικής

1ο Ε. Π. 1)  Αρχαία (1,3)

2)  Ιστορία (0,7)

3) Νεοελλ. Γλώσσα

4) Λατινικά

2ο Ε. Π. 1)  Μαθηματικά (1,3)

2) Φυσική (0,7)

3)  Χημεία

4)  Νεοελλ. Γλώσσα

3ο Ε. Π. 1)  Αρχαία

2) Ιστορία

3) Νεοελλ. Γλώσσα (0,4)

4) Βιολογία Γ.Π. (0,9)

1) Βιολογία (1,3)

2) Χημεία (0,7)

3)  Φυσική

4) Νεοελλ. Γλώσσα

1) Μαθηματικά

2) Ανάπτ. Εφαρμογών

3) Νεοελλ. Γλώσσα (0,9)

4) Βιολογία Γ.Π. (0,4)

4ο Ε. Π. 1) Αρχαία

2)  Ιστορία

3) Νεοελλ. Γλώσσα (1,3)

4) Μαθηματικά Γ.Π. (0,7)

1)  Φυσική

2)  Χημεία

3) Νεοελλ. Γλώσσα (1,3)

4) Ιστορία Γ.Π. (0,7)

1)  Μαθηματικά

2) Ανάπτ. Εφαρμογών

3) Νεοελλ. Γλώσσα (1,3)

4) Ιστορία Γ.Π. (0,7)

5ο Ε. Π. 1)  Μαθηματικά (1,3)

2) Ανάπτ. Εφαρμογών

3) Νεοελλ. Γλώσσα

4) Αρχές Οικονομικής

Θεωρίας (0,7)

 

 

  • Ο μαθητής για να έχει πρόσβαση στις σχολές ενός Επιστημονικού Πεδίου πρέπει να επιλέξει ένα 4ο μάθημα για Πανελλαδική Εξέταση, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού που βρίσκεται. Το 4ο μάθημα σημειώνεται στον παραπάνω πίνακα με μπλε χρώμα.

 

  • Ο μαθητής έχει δικαίωμα να επιλέξει και 5ο μάθημα ώστε να έχει πρόσβαση και σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο.

 

  • Οι μαθητές της Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής επιλέγοντας Βιολογία Γενικής Παιδείας έχουν πρόσβαση στις σχολές του 3ου Ε.Π. με απώλεια μορίων.

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

 

  • Τα μόρια του μαθητή για την εισαγωγή του στις σχολές υπολογίζονται μόνο από τους γραπτούς βαθμούς στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 

  • Τα μόρια υπολογίζονται σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο από την τετράδα μαθημάτων που αντιστοιχεί στο πεδίο αυτό.

Αν ο μαθητής δώσει 5ο μάθημα το μάθημα αυτό θα υπολογίζεται μόνο για τον Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο δίνει πρόσβαση το μάθημα αυτό. Δεν θα υπολογίζεται στο άλλο Επιστημονικό Πεδίο.

 

  • Στους παρακάτω υπολογισμούς οι βαθμοί αναφέρονται στην κλίμακα του 20 με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Α+Β+Γ+Δ

(ΑΡΙΣΤΑ 20.000 ΜΟΡΙΑ)

Για τις σχολές του 1ου Ε.Π.

ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ x 330 = A
ΒΑΘΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ x 270 = B
ΒΑΘΜΟΣ ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ x 200 = Γ
ΒΑΘΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ x 200 = Δ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Α+Β+Γ+Δ

(ΑΡΙΣΤΑ 18.600 ΜΟΡΙΑ)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ

Για τις σχολές του 3ου Ε.Π.

ΒΑΘΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Π. x 290 = A
ΒΑΘΜΟΣ ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑΣ x 240 = B
ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ x 200 = Γ
ΒΑΘΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ x 200 = Δ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Α+Β+Γ+Δ

(ΑΡΙΣΤΑ 20.000 ΜΟΡΙΑ)

Για τις σχολές του 4ου Ε.Π.

ΒΑΘΜΟΣ ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ x 330 = A
ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ.Π. x 270 = B
ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ x 200 = Γ
ΒΑΘΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ x 200 = Δ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Α+Β+Γ+Δ

(ΑΡΙΣΤΑ 20.000 ΜΟΡΙΑ)

Για τις σχολές του 2ου Ε.Π.

ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ x 330 = A
ΒΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ x 270 = B
ΒΑΘΜΟΣ ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ x 200 = Γ
ΒΑΘΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ x 200 = Δ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Α+Β+Γ+Δ

(ΑΡΙΣΤΑ 20.000 ΜΟΡΙΑ)

Για τις σχολές του 3ου Ε.Π.

ΒΑΘΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ x 330 = A
ΒΑΘΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ x 270 = B
ΒΑΘΜΟΣ ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ x 200 = Γ
ΒΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ x 200 = Δ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Α+Β+Γ+Δ

(ΑΡΙΣΤΑ 20.000 ΜΟΡΙΑ)

Για τις σχολές του 4ου Ε.Π.

ΒΑΘΜΟΣ  ΝΕΟΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ x 290 = A
ΒΑΘΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. x 240 = B
ΒΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ x 200 = Γ
ΒΑΘΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ x 200 = Δ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Α+Β+Γ+Δ

(ΑΡΙΣΤΑ 20.000 ΜΟΡΙΑ)

Για τις σχολές του 5ου Ε.Π.

ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ x 330 = A
ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΧ. ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ x 270 = B
ΒΑΘΜΟΣ ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ x 200 = Γ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ x 200 = Δ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Α+Β+Γ+Δ

(ΑΡΙΣΤΑ 18.600 ΜΟΡΙΑ)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ

Για τις σχολές του 3ου Ε.Π.

ΒΑΘΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. x 290 = A
ΒΑΘΜΟΣ ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ x 240 = B
ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ x 200 = Γ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ x 200 = Δ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Α+Β+Γ+Δ

(ΑΡΙΣΤΑ 20.000 ΜΟΡΙΑ)

Για τις σχολές του 4ου Ε.Π.

ΒΑΘΜΟΣ ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑΣx 330 = A
ΒΑΘΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. x 270 = B
ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ x 200 = Γ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ x 200 = Δ